PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Ievads

“Grāmatvedības aģentūra Sol Conto”, SIA (turpmāk – Pārzinis), interneta vietnē www.solconto.lv (turpmāk – Vietne) veic tādu personas datu apstrādi, kas iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs).

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Lietotājam Regulā paredzēto informāciju.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formātā, klātienē vai telefoniski).

Pārzinis patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis – “Grāmatvedības aģentūra Sol Conto”, SIA Reģ. nr. 40103977021. Pārziņa adrese – Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A – 1A, LV-1010, mājaslapa – www.solconto.lv,

e-pasts – ligita@solconto.lv ; tālrunis – +371 65905044

 1. Personas datu apstrādes nolūki, kā arī apstrādes juridiskais pamats

Ja Lietotājs Pārzinim iesniedz savus personu datus, telefoniski, izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu, šī informācija tiek saglabāta un izmantota, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu, tai skaitā, klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei); klientu apkalpošanai; iebildumu izskatīšanai un apstrādei; klientu lojalitātes nostiprināšanai; maksājumu un norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; faktu pierādīšanai, mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai; biznesa plānošanai un analītikai utt. Tāpat, šie dati var tikt apstrādāti, lai sniegtu informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, normatīvo aktu izpilde, saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu, mūsu likumīgās (leģitīmās) intereses (piemēram, pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; analizēt mājaslapas apmeklētāju darbības, nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, utt.

 1. Personas datu kategorijas

Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojama vai vēstules saturs, utt.

 1. Personas datu saņēmēju kategorijas

Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Iegūstot un izmantojot personu datus, mēs daļēji izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzējus, kuri, saskaņā ar līgumu, stingri ievēro mūsu norādījumus un kurus mēs pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolējam.

 1. Datu subjektu kategorijas

Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citas personas, kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

 1. Datu nodošana ārpus Latvijas

Saņemtos datus nav plānots nodot ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas, kā arī tie netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai. Tajā pašā laikā, ņemot vērā, ka Vietne ir saistīta ar Google un Facebook pakalpojumiem, Pārzinis nevar garantēt, ka minētie uzņēmumi datus nenodos ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

 1. Datu glabāšanas ilgums

Mēs apstrādājam un glabājam Lietotāja personas datus, kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas un, ja norādījumos par datu aizsardzību nav minēts citādi, mēs personu datus izdzēšam, vēlākais, trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, kad mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk šos datus saglabāt (tai skaitā, bet ne tikai grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

 1. Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi datu subjekta personas datiem.

Lietotājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), pa pastu vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Lietotājam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pārzinim veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi, ciktāl šīs tiesības nav pretrunā ar datu apstrādes mērķi (līguma noslēgšana vai izpilde).

Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja to aizliegts izpaust saskaņā ar likumdošanu nacionālās drošības, valsts aizsardzības, sabiedrības drošības, krimināltiesību jomā, kā arī nolūkā nodrošināt valsts finanšu intereses nodokļu lietās vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi.

 1. Sīkdatņu apstrāde

Vietnē tiek vākti dati par Vietnes apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Vietnes uzturētājam izvērtēt, cik noderīga ir Vietne un kā to uzlabot.

Pārzinis nemitīgi pilnveido Vietni ar mērķi uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir jāzina, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi šo Vietni apmeklē, kādas ierīces un pārlūkprogrammu viņi izmanto, no kāda reģiona nāk apmeklētāji un kādu saturu vislabprātāk lasa.

Pārzinis izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt Google mājas lapā https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Pārzinis izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un pieejamību Pārziņa publiskotajai informācijai. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Serveris, kurā izvietota Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šie dati tiek izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu Vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību un izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Datu vākšanas pamats ir Pārziņa tiesiskā interese nodrošināt Vietnes tehnisko pieejamību un integritāti.

Sīkdatnes ir nelieli faili, ko katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un tādējādi veidotu apmeklētājam Vietnes lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu iespējams iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti.

Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit www.aboutcookies.org. Apmeklētājs var izdzēst visas viņa datorā esošās sīkdatnes un lielāko daļu pārlūkprogrammu iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Vietne, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Statistikas datiem par Vietnes apmeklētājiem var piekļūt tikai tie Pārziņa darbinieki, kuri ir atbildīgi par šādu datu analīzi.

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, saistībā ar kuru tās iegūtas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Gadījumā, ja Pārziņa Vietnē ir paredzēta foruma vai komentāru iespēja, tiek saglabāta IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur šos datus, apmeklētāja ērtībām var tikt saglabātas vienu gadu.

 1. Trešo personu tīmekļa vietnes

Mēs, iespējams, sadarbosimies ar trešajām personām, kas ar jūsu piekrišanu var tikt pilnvarotas ievietot sīkdatnes mūsu vietnēs, lietotnēs un rīkos, lai nodrošinātu labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa Vietnes lietošanas pieredzi. Uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, par kurām mēs neuzņemamies nekādu atbildību.

Vietnē ir uzstādīts rīks “Facebook pixel”. Šī rīka izmantošanas mērķis ir satura un reklāmu pielāgošana Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook privātuma politiku, noklikšķiniet šeit https://www.facebook.com/about/privacy/. Tāpat jūs varat izmainīt reklāmas iestatījumus savā Facebook profilā.

 1. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Datu valsts inspekcija pieņem dokumentus, kas iesniegti, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai arī atstāti Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1. stāva pastkastē. Datu valsts inspekcijas elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

 1. Privātuma politikas spēkā esamība

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt un papildināt šīs privātuma politikas saturu, lai precizētu datu apstrādes mērķu, procesa utt. aprakstu. Ņemot to vērā, aicinām regulāri pārskatīt šo privātuma politiku, lai būtu lietas kursā par personas datu apstrādi Vietnē.

 

Politika pārskatīta un apstiprināta: 2022. gada 31. augustā